เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ > เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า
สินค้า เทคเอซ

Bionet CardioCare 2000 (เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า)

SPECIFICATION


1. เป็นเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด
 

2. บันทึกและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ โดยเลือกแบบบันทึกได้ไม่น้อย
   กว่า 3 แบบ คือ 3, 6, 12 channel และ 1 channel(60 sec)
 

3. สามารถเลือกปรับ sensitivity ได้ อย่างน้อย 3 ระดับ คือ 5, 10, 20 mm/mV
   หรือปรับแบบอัตโนมัติ คือ Lead I – aVF เท่ากับ 10 mm/mV และ V1 – V6
   เท่ากับ 5 mm/mV
 

4. ปุ่มควบคุมเป็นแบบ membrane keyboard มีตัวเลขและสัญลักษณ์แสดงเพื่อ
   ง่ายต่อการทำงาน
 

5. จอแสดงข้อมูลเป็นแบบ LCD สามารถแสดงตัวอักษรได้ 2 บรรทัด สูงสุด
   จำนวน 16 ตัวอักษร
 

 

 

 

 

 


DETAILS

เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ  12 ลีด สามารถวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลี 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


  • Bionet CardioCare 2000 (เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า)

    สอบถาม