เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ > เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า
สินค้า เทคเอซ

Cardio7(เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า)

SPECIFICATION


1. เป็นเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด 12 Channel
    สามารถวิเคราะห์ผลโดยอัตโนมัติ

2. มีจอภาพแสดงผลขนาด 7 นิ้ว เป็นแบบ Touch screen TFT LCD 

3. มีปุ่มหมุน(Rotary key) เพื่อใช้สำหรับปรับตั้งค่าต่างๆ เพื่อความสะดวก
   ในการงาน

4. สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย (Patient data) ได้อย่างน้อย คือ
    เลขที่เวชระเบียน (ID), ชื่อ (Name), อายุ (Age), เพศ (Sex), ส่วนสูง
   (height), น้ำหนัก (Weight), การสูบบุหรี่ (Smoke), เชื่อชาติ (Race)


5. สามารถเลือกความเร็วในการพิมพ์ผลได้อย่างน้อย 3 ระดับ
    คือ 12.5, 25 และ 50 mm/sec        

Cardio7 (เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า)

 
      


DETAILS


เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผล 12 Channel เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศเกาหลี 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


  • Cardio7(เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า)

    สอบถาม